دستاورد: نامت درخشان باد Hallowed Be Thy Name

بحث و گفتگو در مورد اونت ها و مناسبت های داخل بازی
ارسال پست
Goodhelper
پست: 96
تشکر کرده: 4
تشکر شده: 74

دستاورد: نامت درخشان باد Hallowed Be Thy Name

پست توسط Goodhelper » جمعه 27 مهر 1397, 2:02 pm

                                                                              به نام خدا
__________________________________________________________________________________________________________________________


تصویر


هر سال 1بار این ایونت میاد
تاریخ این ایونت در (October/Thursday/18)  به وقت میلادی
تاریخ این ایونت در (پنجشنبه 26 مهر) به وقت شمسی 
این ایونت به مدت 14روز است


دارای 4مونت می باشد و شما فقط می توانید 2تا از آن را همیشه داشته باشید

تصویر

Loot-Filled Pumpkin 2تا مونت از این reward ایونت دارپ می شود 

 Flying Broom  دارای سرعت 150 (پرواز) و 60(زمینی) 
The Horseman's Reins دارای سرعت 280 (پرواز) و 100(زمینی)Flying Broom 

تصویر

The Horseman's Reins 

تصویر


دستاورد: Hallowed Be Thy Nameتصویر

Trick or Treat!                                                 Out With It
Bring Me The Head of... Oh Wait                     The Savior of Hallow's End
That Sparkling Smile                                         Rotten Hallow
Check Your Head                                         G.N.E.R.D. Rage
The Masquerade                                            Sinister Calling
Tricks and Treats of Azerothدستاورد Trick or Treat! تصویر


برای دریافت این دستاورد باید 1 Candy Bucket پیدا کنید و کوست آماده را تحویل دهید تا به شما دستاورد را بدهد

تصویر

تصویر

تصویر


دستاورد 
That Sparkling Smile تصویر


وقتی آیتمی که Candy Bucket می دهد و باز می کنید چندین آیتم در آن وجود دارد یکی از آیتم ها به اسم [Tooth Pick] در آن Hand وجود دارد آن را بردارید و استفاده کنید

تصویر

تصویر

تصویر
دستاورد: Out With It تصویر


برای به دست آوردن این دستاورد باید 9-8  [Tricky Treat] را بخورید 

این آیتم رو می توانید در  Handful of Candy پیدا کنید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویردستاورد The Masquerade  تصویر

این دستاورد باید یک نفر رو invite کنید که Wand مورد نیاز شما را داشته باشد و روی شما بزند و اگر شما wand را از  Candy Bucket در آوردید نمی توانید روی خود برنید

تصویر


تصویر

تصویر

تصویر
دستاورد Bring Me The Head of... Oh Wait تصویر


این دستاورد باید وارد Df ایونت شوید و Boss آن را بزنید تا به شما دستاورد را بدهدتصویردستاورد Check Your Head تصویر


این دستاورد نیاز به آیتمی به اسم Weighted Jack-o'-Lantern دارد و شما باید روی تمای Race های  Hord و Alliance برنید

Weighted Jack-o'-Lantern را می توانید با زدن کوست روزانه ، Reward Df ایونت و Loot باس ایونت پیدا کنید

تصویر

تصویر

تصویر


دستاورد  Sinister Calling تصویر


این دستاورد باید 1 pet و 1 Head از Reward Df ایونت و Candy Bucket دارپ کنید تا دستاورد رو به شما بدهد

به اسم  Sinister Squashling و Hallowed Helm 

تصویر

تصویر
دستاورد: G.N.E.R.D. Rage  تصویر 
ّ
برای به دست آوردن این دستاورد شما باید آیتمی به اسم  [G.N.E.R.D.S.] به بخورد و 50 نفر بکشید
هر بار شما می میرد آیتم از روی شما می پره و باید دوباره بخورید این آیتم را می توانید Handful of Candy پیدا کنید


(لازم هم نیست 50 نفر خودتون بکشید اگر فردی هم بکشد و شما در inv آن باشید کافیه و بهترین راه  Battle Ground می باشد)

تصویردستاورد: The Savior of Hallow's End تصویر 

این دستاورد باید ابتدا کوست  Stop the Fires! را بگیرید و 1 سطل آب بردارید و خانه ی که آتش گرفته را خاموش کنید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر
دستاوردA Mask for All Occasions تصویر


دستاورد  The Mask Task تصویر

این 2 دستاورد شما باید از HandFul of Candy ماسک در بیاورید

تصویردستاورد Rotten Hallow تصویر

Alliance:ابتدا باید به شهر Southshore بروید و فرد مورد نظر را پیدا کنید به اسم Sergeant Hartman را پیدا کنید و کوست آن را بگیرد


تصویر

تصویر

تصویر

کوست  The Power of Pine آیتم داده با شما  Stink Bomb Cleaner
پاداش کوست: 15 Hallow's End Pumpkin Treat  

وقتی کوست را گرفتید همان جا آیتم کوست را بزنید تا کامل شود و تحویل دهید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


کوست  Crashing the Wickerman Festival
پاداش کوست: 15 Hallow's End Pumpkin Treat 

این کوست باید به Undercity بروید و وقتی به جای کوست نزدیک می شود خود به خود کامل می شود

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر
Hord: ابتدا باید به شهر underCity بروید و در این مکان فرد مورد نظر را پیدا کنید


تصویر

تصویر

تصویر


کوست  [Rotten Eggs] که کامل شده است و شما باید تحویلش بدید


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


کوست  [Ruined Kegs] که کامل شده استتصویر

تصویر

تصویر


کوست  Stinking Up Southshore آیتم داده به شما  Forsaken Stink Bomb Cluster 


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


دستاورد  Tricks and Treats of Outland تصویر


برای به دست آوردن این آچیو باید به OUTLAND بروید


تصویر
Hord و Alliance یکی می کنم که طولانی شه اگه مشکلی پیش آمد می توانید زیر این پست مشکل خود را بیان کنیدHord                                                                                                  Allince
Hellfire Peninsula. Falcon Watch-2                                                  1-Hellfire Peninsula. Honor Hold
Hellfire Peninsula. Thrallmar-1                                             2-Hellfire Peninsula. Temple of telhamat


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

Hord                                                                                                  Alliance
1-Zangarmarsh.Zanbra'jin -1                                                                 Zangarmarsh. Telredor
2-Zangarmarsh. Cenarion Refuge -2                                             Zangarmarsh. Cenarion Refuge
3-Zangarmarsh. Orebor Harborage


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


Hord                                                                                    Alliance
Blade's Edge Mountains. Mok'Nathal Village -1                             1- Blade's Edge Mountains. Sylvanaar
Blade's Edge Mountains. Thnerderlord StronGhold -2                2- Blade's Edge Mountains. Toshley's Station
Blade's Edge Mountains. EverGrove -3                                  3- Blade's Edge Mountains. EverGrove


تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر
Hord                                                                            Alliance
NetherStorm. Arena 52                                                  NetherStorm. Arena 52
NetherStorm. The Stormspire                                     NetherStorm. The Stormspire


تصویر

تصویر

تصویرHord                                                                      Alliance
Nagrand. Garadar -1                                                       1- Nagrand. telaar


تصویر

تصویر

تصویرHord                                                                                      Alliance
Terokkar Forest. Stonebreaker Hold -1                                  1-Terokkar Forest. Allerian Stronghold
Shattrath City, Aldor Rise or Scryer's Tier-2                 2- Shattrath City, Aldor Rise or Scryer's Tierتصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


Hord                                                                                         Alliance
Shadowmoon Valley. Altar of Sha'tar or Sanctum of The Stars -1     1- Shadowmoon Valley. Altar of Sha'tar or Sanctum of The Stars
Shadowmoon Valley.Shadowmoon Village -2                           2- Shadowmoon Valley.WiidHammer Stronghold

تصویر

تصویر

تصویر

تصویردستاورد  Tricks and Treats of Eastern Kingdoms تصویر


Dun Morogh, Kharanos


تصویر


Duskwood, Darkshire

تصویر

Elwynn Forest, Goldshire

تصویر

Hillsbrad Foothills, Southshore


تصویر

Hinterlands, Aerie Peak

تصویر


Ironforge, The Commons


تصویر


Loch Modan, Thelsamar

تصویر

Redridge Mountains, lakeshire

تصویر


در حال تکمیل
ارسال پست

بازگشت به “مناسبت های تقویم بازی”