کوست های مهم شغل کیمیاگری

ارسال پست
Goodhelper
پست: 96
تشکر کرده: 4
تشکر شده: 74

کوست های مهم شغل کیمیاگری

پست توسط Goodhelper » سه شنبه 27 شهریور 1397, 7:07 pm

                                                                             به نام خدا
__________________________________________________________________________________________________________________________

کوست های مهم شغل کیمیاگری 3تا می باشد هر کدام را که کامل کنید نمی توانید کوست بعدی را بگیرید در صورتی می تونید Master بعدی را بگیرید که آن را Unlrean کنید

اگر شما کوست یک Master را بزنید دیگر نیازی نیست برای تغییر Master کوست بزنید از شما فقط 150 گلد کم می کند 

تصویر 

فایده  کوست ها :

1-Master of Potions

هنگام ساختن Potions ممکنه چند برابر شه یعنی 3، 4، 5 و..... ساخته شه

تصویر

2-Master of Elixirs

هنگام ساختن Elixirs ممکنه چند برابر شه یعنی 4 ، 6 ، 8 تا 20 ساخته شه

تصویر تصویر


3-Master of Transmutation

هنگام ساختن Transmutation ممکنه چند برابر شه یعنی 2تا ساخته شه 


تصویربیشتر پلیر ها Master of Elixirs را می گیرند چون بیشتر Raid ها نیاز به Flask دارند


________________________________________________________________________________

اگر شما کوست یک Master را بزنید دیگر نیازی نیست برای تغییر Master کوست بزنید از شما فقط 150 گلد کم می کند

راحت ترین آن Master of Transmutation می باشد


مکان شروع کوست در Outland

تصویر

تصویر

تصویر
 
Hord

تصویر

تصویرکوست  [Master of Potions] که کامل می باشد


تصویر

تصویر

تصویر

کوست  [Master of Potions] 
0/1  Botanist's Field Guide
0/5  Super Healing Potion
0/5  Super Mana Potion 
0/5  Major Dreamless Sleep Potionتصویر


برای دریافت Major Dreamless Sleep Potion باید ابتدا نامه آن را پیدا کنیدبه اسم  [Recipe: Major Dreamless Sleep Potion] تا بتوانید آن را بسازید

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


Dreaming Glory می توانید در شهر Netherstorm پیدا کنید 


تصویر

تصویر

Nightmare Vine  را می توانید در شهر  Shadowmoon Vally پیدا کنید

تصویر

تصویر


بهترین راه برای پیدا کردن Super Healing Potion و Super Mana Potion زدن کوست های Ring در شهر Nagrand هست

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

Super Healing Potion را باید بسازید

تصویر

Felweed را می توانید در شهر Terokkar Forest پیدا کنید

تصویر

تصویر

 Netherbloom را می توانید در شهر Netherstorm پیدا کنید

تصویر

تصویر


Super Mana Potion 

ابتدا شما باید نامه آن را دریافت کنید در شهر zangarmarsh اسم نامه  [Recipe: Super Mana Potion] 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر 


تصویر

تصویر


برای دریافتBotanist's Field Guide باید High Botanist Freywinn را در اینس The Botanica بکشید

مکان اینس در Netherstorm است

تصویر 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

__________________________________________________________________________________________________________________________

2-Master of Elixirs 

کوست  [Master of Elixirs] 

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر 

Hord

تصویر

تصویر
 

کوست  [Master of Elixirs] که کامل می باشد


تصویر 

تصویر

کوست بعدی  [Master of Elixirs] 

تصویر

تصویر


 [Felweed]  [Terocone]  را می توانید در شهر Terokkar Forest پیدا کنید


تصویر

تصویر 

تصویر

برای دریافت نامه Elixir of Major Agility باید به شهر Hellfire Peninsula بروید و شهرت Honor Hold را کامل کنید و shop مورد نظر خریداری کنید

تصویر


Hord

تصویر

تصویر

تصویر


تصویر

 [Felweed]  [Terocone]  را می توانید در شهر Terokkar Forest پیدا کنید 

تصویر

تصویر 

تصویر


برای دریافت نامه  Recipe: Elixir of Major Defense ابتدا باید به شهر zangarmarsh بروید و نامه را خریداری کنیدتصویر

تصویر

تصویر


Hord


تصویر

تصویر

تصویر


 [Terocone] در شهر Terokkar

تصویر

تصویر

Ancient Lichen را می توانید در اینس پیدا کنید  

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر


Essence of Infinity را می توانید در Tanaris اینس Keepers of Time

تصویر

تصویر

تصویر

تصویر

__________________________________________________________________________________________________________________________

3-Master of Transmutation 


کوست  [Master of Transmutation] 

تصویر


کوست [Master of Transmutation] 
0/4 Primal Might


ابتدا شما باید نامه Primal Might را پیدا کنید 

تصویر

تصویر

تصویر تصویر


برای ساخت این آیتم نیاز به 25 primal است (برای 4 تا)

0/5 Primal Earth
0/5  Primal Water
0/5  Primal Air
0/5  Primal Fire
0/5  Primal Mana


Primal Earth را در این مکان با جمع آوری 10تا Mote of Earth به 1دونه Primal Earth تبدیل کنید


تصویر

تصویر

Primal Water را در این مکان با جمع آوری 10تا  Mote of Water به 1دونه Primal Water تبدیل کنید

تصویر

تصویر


Primal Fire را در این مکان با جمع آوری 10تا Mote of Fire به 1 دونه Primal Fire تبدیل کنید

تصویر

تصویر

Primal Air را در این مکان با جمع آوری 10تا  Mote of Air به 1 دونه Primal Air تبدیل کنید 

تصویر

تصویر

Primal Mana را در این مکان با جمع آوری 10تا  Mote of Mana به 1 دونه Primal FirePrimal Mana تبدیل کنید

تصویر

تصویر

                                    با آرزوی موفقیت ( تیم آموزشی MaxWoW تصویر )
ارسال پست

بازگشت به “Alchemy”